පාස්කු කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කරයි

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනපති කොමිසමේ කාල සීමාව ජනවාරි 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනපති කොමිසමේ කටයුතු පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 04වන දින ආරම්භ කෙරුණි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *