අසන්ත ද මෙල් ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි


ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති අසන්ත ද මෙල් මහතා  එම තනතුරෙන්ද  ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඔහු කණ්ඩායම් කළමනාකාරීතත්වයෙන් මීට පෙර ඉවත් වී තිබුණි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *