වල්සපුගල ගොවීන් යළි මාරාන්තික උපවාසයක

යෝජිත වන අලි රක්ෂිතය ගැසට් කරන ලෙස ඉල්ලා වල්සපුගල ගොවීන් යළිත් මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *