ජුලි 06 වන දා සිට දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරිමට අවසර.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *