අභිනව පාර්ලිමේන්තුව අගෝස්තු 20වන දින කැඳවයි – ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි.

අභිනව පාර්ලිමේන්තුව අගෝස්තු 20 වන දින කැඳවන බවට ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.