කථානායක මහින්ද යාපා

අද (20) දින රැස් වූ අභිනව නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ධූරයට මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා තේරී පත් විය.

නව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.