දේශීය

උපාධිධාරීන් 51135 කට පත්වීම්

රජයේ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවල යට‌තේ ඊයේ ( 02 ) දිනයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 51135 කට පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?