තිලීපන් සිහිකළ සිවාජිලිංගම් අත්අඩංගුවට

උපවාසයක දී මියගිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජික තිලීපන් සිහිකරමින් සැමරුමක් පැවැත්වීම හේතුවෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් යාපනය කෝපායි හිදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Our Visitor

0 0 8 1 9 4
Users Today : 2