දේශීය

බස් කර්මාන්තයේ දැඩි අර්බුදයක්

පසුගිය දින පැන වූ මංතීරු නීතිය හේතුවෙන් බස් කර්මාන්තය දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව ඇති අතර එම නිසා එළඹෙන සඳුදා දින කොළඹ බස්රථ රියදුරන් බස් ධාවනයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

මංතීරු නීතියට එරෙහිව බස්රථ රියදුරන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?