කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක හෙට (26) රාත්‍රි  08.00 සිට පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.