කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක හෙට (26) රාත්‍රි  08.00 සිට පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *