ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම පාසල් වසා දමයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම පාසල් සහ සියළුම උපකාරක පංති හෙට (05) සිට එළඹෙන සිකුරාදා (09) වනතෙක් වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.