දේශීය

ශිෂ්‍යත්වය සහ උ.පෙළ නියමිත දිනවලදී පැවැත්වේ

අ.පො.ස උසස් පෙළ සහ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වීමට යොදා ගත් දිනයන් හී දී පැවැත්වීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝම්බර් මස 11 වෙනිදත් උසස් පෙළ විභාගය 12 වෙනිදත් නියමිත පරිදි ආරම්භ වෙයි.

ඊට අදාළ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මේ වන විට කොළඹ දී පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?