රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුව තාවකාලිකව වැසේ

රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුව අද (08) දින සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු බාහිර පුද්ගලයින් හට වසා තබන බව රජය විසින් නිවේදනය කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.