දේශීය

බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය සේවාවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය සේවාවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?