දේශීය

Covid 19 – ගැසට් නිවේදනය

Covid 19 නිරෝධායනය සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති නීති සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහලින්

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?