දේශීය

සියලුම කෞතුකාගාර වසා දමයි

පවතින කොවිඩ් 19 තත්වය සහ ඇඳිරිනිතිය හේතුවෙන් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ ඇති දිවයිනේ සියලුම කෞතුකාගාර නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කළ බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහන් කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?