නව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අද රාජකාරී අරඹයි

අද (29) වෙෙද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා නව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී සිය ධූරයේ රාජකාරී කටයුතු අරඹන ලදී.

කොරෝනා වෙෙරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා ජනතාවගේ සහය අත්‍යාවශ්‍ය වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *