ජනාධිපති කොමිසමේ පැමිණිලි විභාග අවසන්

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමේ පැමිණිලි විභාග අවසන් කර ඇති බවත් නිර්දේශ ඇතුළත් අවසන් වාර්තාව නොවැම්බර් මස 09 හෝ ඊට පෙර ජනපතිට භාර දෙන බවත් ජනාධිපති කොමිසම සඳහන් කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *