තව දුරටත් හුදකලා කළ හා නොකළ ප්‍රදේශ

පවතින කොවිඩ් වෛරස තත්ත්ව හමුවේ හුදකලා බාවයේ පවතින ප්‍රදේශ හා තව දුරටත් හුදකලා නොකළ ප්‍රදේශ පිළිබඳ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *