නව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් පත් කෙරේ

නව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා පත් කර ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *