තවත් කොවිඩ් මරණ 08 ක්

ඊයේ (11) තවත් කොවිඩ් මරණ 08 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් මරණ 240 ක් දක්වා ඉහළ යන ලදි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *