තවත් යුක්‍රේන සංචාරකයින් 165ක් දිවයිනට

තවත් යුක්‍රේන සංචාරකයින් 165 ක් මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළින් දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *