නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිටත් කොවිඩ්

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති හර්ෂාන් ද සිල්වා මහතාට කොවිඩ් වැළදී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

පසුගිය ඉරිදා ඔහුට ඇති වූ රෝග ලක්ෂණ මත සිදුකළ PCR පරීක්ෂණයකදී වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *