වරායේ බටහිර පර්යන්තය පිලිබඳ කැබිනට් තීරණය

කොළඹ වරාය බටහිර බහලුම් පර්යන්තය, ඉන්දියාවේ අදානි සමාගම, ජපන් ආයෝජයෙකු, ජෝන් කීල්ස් සමාගම හා වරාය අධිකාරීය හා එක්ව රාජ්‍ය පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් ලෙස වසර 35ක කාලයක් සංවර්ධනය කොට ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ආයෝජකයෙකු නම් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබුණ ද මේ වන තෙක් ජපන් රජය ඒ සඳහා අයෝජකයෙකු පත් කර නොමැත.

වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *