දේශීය

සහල් මෝල් හිමියන් සහල් සඳහා සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් විසින් සහල් සඳහා වන සිල්ලර මිල නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම මිල ගණන් පහතින්,

  • නාඩු සහල් කිලෝවක් – රු. 115
  • සම්බා සහල් කිලෝවක් – රු. 140
  • කිරී සම්බා කිලෝවක් – රු 165 වශයෙන් මිල සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?