හෙට විදුලි කප්පාදුව පැය දෙකට අඩුයි

හෙට (03) දිනයේදි විදුලි කප්පාදුව පැයයි විනාඩි හතලිහකට සීමා කිරීමට යටත්ව සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනුමැතිය දී ඇත.

ඒ අනුව කලාප වශයෙන් එම කප්පාදුව සිදු වන්නේ මෙසේය.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *