දේශීය

ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුතු කුරුණෑගල බුවනෙක හෝටලය කඩා දැමීම – අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නියමයෙන් විද්වත් පරීක්ෂණ කමිටුවක්

ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුතු කුරුෑගල බුවනෙක හෝටලය කඩා දැමීම සම්බන්ධ සොයා බැලීමට අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නියමයෙන් විද්වත් පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත්කෙරේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?