තැපැල් ඡන්දය දැමීමට නොහැකි වූ අයට විශේෂ කාල සීමාවක්

තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරිමට නොහැකිි වූ තැපැල් ඡන්ද හිමියන් සඳහා ඡන්දය සලකුණු කිරිමට විශේෂ කාල සීමාවක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ .

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.