දේශීය

අගමැති මහින්ද

09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති ලෙස අද (09) දින මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දෙන ලදි. කැළණිය රජමහ විහාරයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ මෙම ‍දිවුරුම් දීම සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?