මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12ක් පත් කෙරේ….

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනෙක් අද (14) දින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පත්වීම් ලබාගෙන ඇත.

එම පත්වීම්වලට අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.