කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රියක ප්‍රමාද දෝෂයක්

අද (05 ) දිනයේ දී කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

දුම්රියක් කාර්මික දෝෂයකට ලක්වීම හේතුවෙන් මෙම දුම්රිය ප්‍රමාදය සිදු වූ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *