20ට අදාළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අදාළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.