දේශීය

ගම්පහ,කොළඹ,කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල රෝගීන්ට තැපෑලෙන් ඖෂධ

පවතින කොවිඩ් වෛරස තත්වය හේතුවෙන් අපහසුතාවයට පත්වන ගම්පහ,කොළඹ,කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල රෝගීන්ට රෝහල්වල සායනවලින් ලැබෙන හා ඖෂධසැල් වලින් ලබාදෙන ඖෂධ තැපෑල හරහා බෙදා හැරීමට කටයුතු කර ඇති බව කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් අධිකාරී අස්ලාම් හසන් මහතා  සඳහන් කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?