දේශීය

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ ඡන්දය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි.

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2/3 කට වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අද(22) සම්මත වුණා.

එහිදි 20 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් ලැබි තිබුණා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?