රාජකාරී හැඳුනුම්පත ඇඳිරිනීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි ආයතන 107ක්

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලය තුළ රාජකාරී හැඳුනුම්පත ඇඳිරිනීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි ආයතන සහ සේවාවන් සංඛ්‍යාව 107ක් දක්වා වැඩිකර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *