යාපනයේ උඩුවිල් සහ තෙලිප්පලෙයි අධ්‍යාපන කලාප වල සියලුම පාසල් වැසේ

යාපනය අධ්‍යාපනය කලාපයේ උඩුවිල් සහ තෙලිප්පලෙයි හී පිහිටි සියලු පාසල් අද (14) සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් එල්.ඉලංකෝවන් මහතා සඳහන් කර ඇත.

උඩුවිල් ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් වෛසර ආසාදිතයින් තෙලිප්පලෙයි ප්‍රදේශයේ සංචරය කර ඇති නිසා මෙම ප්‍රදේශ සඳහා සංචරණ සීමා පවනවා ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ හේතුවෙන් උඩුවිල් කලාපයේ පාසල් 33ක් හා තෙලිප්පලෙයි කලාපයේ පාසල් 41ක් මෙලෙස තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.