තවත් කොවිඩ් මරණ 03 ක්

ඊයේ තවත් කොවිඩ් මරණ 03 ක් වාර්තතා වී ඇත.

මෙලෙස මරණයට පත්ව ඇත්තේ 72 ,75 වියේ පසු වූ පිරිමි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් හා 87 ත් වියේ පසු වූ කාන්තාවකි.

ඒ අනුව මේ වන විට සමස්ත කොවිඩ් මරණ 225 ක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *