දේශීය

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු පොළි බදු සහනය ඉවත් කිරීමට තීරණයක් ගෙන නැති බව ආණ්ඩුව කියයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු පොළිය සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?