දේශීය

රුපියල් දහස අලුත් වෙයි

නව රුපියල් දහසේ මුදල් නෝට්ටුවක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එම මුදල් නෝට්ටුව මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අද (24) දින අගමැති නිල නිවසේදී පිළිගැන්වීය.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?