ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය එළඹෙන මැයි මාසයේදී

එළඹෙන මැයි මස 20 වන දින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත් වීමට තිරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව පෙබරවාරි 24 වනදා මැතිවරණයට අදාළ නාමයෝජනා භාර ගැනීම අවසන් වන බවද එම ආයතනය දන්වා තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *