පොලිස් ආඥාපනත වෙනුවට නව නව පනතක්

1865 අංක 16 දරන පොලිස් ආඥාපනත වෙනුවට නව පනතක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කෙරෙන බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි- කැබිනට් තීරණ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *